Богословський факультет ЛПБА (далі – Факультет) є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Академії. Факультет на рівні структурної одиниці Академії реалізує функцію організації і управління підготовкою здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра, а також за освітньо-науковим ступенем доктора філософії та науковим ступенем доктора наук.

Факультет об’єднує не менш як три кафедри, які в Академії у сукупності забезпечують підготовку не менше 50 здобувачів вищої освіти денної форми навчання.

Факультет забезпечує підготовку фахівців на денній, заочній, дистанційній формах навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра.

Факультет здійснює діяльність в умовах централізації функцій управління і обслуговування.

До складу факультету входять такі структурні підрозділи:

– кафедри;

– регентське відділення та відділення вчителів християнської етики.

Керівництво факультетом здійснює декан, який обирається на конкурсній основі вченою радою Академії.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основною метою діяльності факультету є забезпечення необхідних умов отримання здобувачами освітніх ступенів бакалавра та магістра, а також виховання професіоналів, які спроможні успішно працювати в Україні та за її межами.

Факультет відповідно до мети реалізує такі основні завдання:

 – організація, координація і контроль навчальної, навчально-методичної роботи зі студентами;

– організація навчальної, навчально-методичної, виховної та науково-дослідної роботи кафедр, безпосередньо підпорядкованих факультету;

– організація наукових досліджень, контроль за ними і підготовка науково-педагогічних кадрів на підпорядкованих факультету кафедрах;

– координація культурно-масової та виховної роботи, дозвілля і побуту, стипендіального забезпечення студентів відповідно до чинних положень;

– сприяння створенню необхідних соціально-побутових умов для студентів та докторів філософії;

– організація і розвиток міжнародного співробітництва і партнерства.

ФУНКЦІЇ

Основними напрямами діяльності факультету є:

– навчальна робота;

– методична робота;

– наукова й інноваційна робота;

– організаційна робота;

– профорієнтаційна робота;

– виховна робота;

– міжнародна діяльність

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

Права і обов ’язки факультету реалізуються через права і обов’язки його декана.

Декан факультету має такі права і обов’язки:

– видавати розпорядження щодо діяльності факультету, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету і можуть бути скасовані ректором Академії, якщо вони суперечать законодавству, Статуту Академії чи завдають шкоди інтересам Академії;

– вносити пропозиції ректору, вченій раді Академії, науково-методичній раді щодо вдосконалення навчальних планів і програм, навчально-виховного і науково-дослідних процесів;

– здійснювати контроль за всіма видами навчальних занять, екзаменів, заліків, які проводяться зі студентами факультету;

– затверджувати в окремих випадках індивідуальні строки складання екзаменів і заліків для окремих студентів;

– дозволяти студентам за наявності поважних причин перескладання академічної заборгованості в період екзаменаційної сесії;

– створювати і затверджувати екзаменаційні комісії й графіки з перескладання семестрових іспитів за навчальними планами;

– здійснювати в установленому порядку перезарахування переліку дисциплін при переведенні студентів з інших вищих навчальних закладів на основі академічної довідки;

– організовувати наради з питань роботи факультету і його структурних підрозділів;

– брати участь у роботі всіх підрозділів і органів керування Академії, де обговорюють і вирішують питання діяльності факультету;

– клопотати перед адміністрацією Академії щодо сприяння реалізації програми інноваційного розвитку факультету, щодо модернізації навчально-лабораторного і наукового обладнання, оснащення кафедр, аудиторій, лабораторій сучасними технічними засобами навчання і комп’ютерною технікою;

– представляти інтереси Академії в міжнародних організаціях, державних установах, вітчизняних підприємствах і організаціях у межах наданих компетенцій.

КЕРІВНИЦТВО

Керівництво факультетом здійснює декан. На посаду декана факультету призначається особа, яка має:

– повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр або спеціаліст), науковий ступінь доктора або кандидата наук;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Декан факультету може делегувати частину власних повноважень своїм заступникам. Заступники декана факультету призначаються наказом ректора Академії за поданням декана за погодженням з органом студентського самоврядування факультету. Кількість заступників декана визначається за кількістю студентів, що навчаються на факультеті. Декан факультету може бути звільнений з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту і умов контракту. Рішення про звільнення з посади декана приймається ректором на підставі рішення Вченої ради Академії.

Керівництво факультету разом зі співробітниками:

– забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін та навчально-методичною діяльністю викладачів;

– організовує роботу з підготовки матеріалів до державної атестації випускників факультету;

– формує і подає до навчально-методичного відділу Академії матеріали щодо замовлення на виготовлення документів про освіту, забезпечує оформлення додатків до дипломів;

– контролює розробляння, впровадження, функціонування і вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що стосується діяльності структурного підрозділу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність факультету реалізується через відповідальність працівників – декана, заступників декана й інших співробітників факультету. При цьому відповідальність кожного працівника індивідуальна залежно від покладених на нього посадових обов’язків і визначена його посадовою інструкцією і Правилами внутрішнього трудового розпорядку Академії.

Декан факультету несе персональну відповідальність:

– за роботу факультету в цілому;

– стан навчальної, виховної і науково-дослідної роботи в колективі факультету;

– стан трудової дисципліни;

– комплектування і підготовку керівних і науково-педагогічних кадрів;

– набір на 1-й і 5-й курси;

– виконання своїх обов’язків і використання наданих прав;

– порядок на закріплених за факультетом територіях, в аудиторіях і навчальних кабінетах.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Виконуючи свої функції, факультет взаємодіє:

– з підпорядкованими факультету кафедрами – з питань організації всіх напрямків діяльності й контролю за ними;

– навчально-методичним відділом, адміністративно-господарськими підрозділами, бібліотекою й іншими службами у зв’язку з виконанням покладених на факультет функцій;

Факультет взаємодіє та регулює свої відносини з іншими підрозділами Академії згідно з організаційно-розпорядчими, нормативними документами ректорату і Статутом Академії.

У взаємовідносинах зі вказаними підрозділами факультет одержує і надає інформацію, передбачену регламентом роботи і графіком виконання постійних доручень.

Стиль : vfxdude | © 2010-2018 З благословення Високопреосвященнішого митрополита Димитрія